Algemene voorwaarden

 

Met behulp van de Website www.proefpatisserie.nl wil Proef Patisserie de mogelijkheid bieden Bestellingen aan te nemen van Consumenten en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Proef Patisserie menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Proef Patisserie gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Defenities

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst op de Website een Overeenkomst afsluit met Proef Patisserie;

1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.3 Bestelling: de door de Consument via www.proefpatisserie.nl geplaatste bestelling van voedingsproducten behorend tot het Proef Patisserie menu; 

1.4 Proef Patisserie: Proef Patisserie, gevestigd te Almere onder KvK-nummer: 88655520;

1.5 Website: www.proefpatisserie.nl

1.6 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Consument en Proef Patisserie;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Proef Patisserie en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Proef Patisserie en Consument.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten op de Website zijn de Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld en moet de Consument eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord zijn gegaan.

2.3 Proef Patisserie is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Proef Patisserie en de Consument zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Proef Patisserie en de Consument uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg anders zijn overeengekomen.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.4 Het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Proef Patisserie de Bestelling van de Consument door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings-)voorwaarden. 

4.2 Proef Patisserie is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, onder vermelding van de redenen hiervoor. Indien Proef Patisserie de Bestelling annuleert, zal Proef Patisserie de Consument hierover informeren. De eventueel door de Consument verrichtte betaling zal worden teruggestort op de bankrekening van de Consument binnen een redelijke termijn.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Consument niet het recht de Bestelling, nadat deze door Proef Patisserie is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 6 Prijzen

6.1 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestelbedrag (exclusief verzendkosten).

6.2 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Proef Patisserie achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

6.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Proef Patisserie in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele verzendkosten en inclusief BTW.

6.4 Alle prijzen en bedragen zijn in euro's en onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Proef Patisserie niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7 Levering en uitvoering

7.1 Levertermijnen van Bestellingen zijn indicatief en hieraan kan de Consument geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Consument geen recht op ontbinding en of schadevergoeding, tenzij Proef Patisserie en de Consument uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg anders zijn overeengekomen.

7.2 De Consument is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Proef Patisserie, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen, postcodes en afleveradressen.
7.3 De consument is zelf verantwoordelijk om de Bestelling buiten bereik van huisdieren te houden.

7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Proef Patisserie kenbaar heeft gemaakt.


Artikel 8 Betaling 


8.1 De Consument betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website.

8.2 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Proef Patisserie is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Proef Patisserie, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

9.2 De aansprakelijkheid van Proef Patisserie voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de content van) de Website en de aangeboden producten, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, de databankrechten, merkrechten (inclusief domeinnamen) en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen), berusten bij Proef Patisserie, haar licentiegevers of door Proef Patisserie ingeschakelde derden.

10.2 Het is u niet toegestaan op de Website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Proef Patisserie.

 

Artikel 11 Klachtenprocedure

11.1  Eventuele klachten over een Bestelling dienen door de Consument binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Proef Patisserie, via het email-adres: info@proefpatisserie.nl. Proef Patisserie zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Consument.  


Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Almere.